Zuger Zeitung, 8. Oktober 2016

PDF Link ganzer Zeitungsartikel

30. März 2016, ZugerZeitung

PDF Link zum Zeitungsartikel

(Neue Zuger Zeitung, 1. Februar 2016)

PDF Link zum Zeitungsartikel

(Neue Zuger Zeitung, 7. Januar 2016)

PDF Link ganzer Zeitungsartikel

Zuger Presse, 21. Oktober 2015

PFD ganzer Zeitungsartikel

(Neue Zuger Zeitung, 30. Juni 2015)

PDF Link ganzer Zeitungsartikel